Udskriv

Musik

På Ribe Katedralskole indgår MUSIK både som undervisningsfag på forskellige niveauer og som en del af skolens liv i dagligdagen samt ved en række af skoleårets festlige lejligheder. I studieretningerne indgår musik på A-niveau.

Der er morgensang i skolens gamle sangsal som en god begyndelse på alle skoledage, og skolen har forskellige tilbud om frivillig musik efter skoletid: kor, orkester eller andre bands, som eleverne selv etablerer.

Nogle af skolens musikhold kan høres ved fællessamlingerne i Salen ca. hver 14. dag, mens koret og skolens orkester optræder ved særlige lejligheder.

Faget

Musikfaget er ét fag med mange deldiscipliner -overordnet opdelt i musikudøvelse og musikforståelse. På alle tre niveauer opretholdes den vigtige balance mellem de to dele af faget, og på alle niveauer er de to sider af faget tæt forbundne - således at eleverne udvikler deres kunstneriske kompetencer samtidig med, at de opnår viden om musik og musikforhold.

Hvis du begynder på HF og gymnasiet til august 2008, er der enkelte ændringer i forhold til nedenstående fagbeskrivelse. Se de nye læreplaner (bilag 39, 40 og 41 ), der gælder fra august 2005. Læs også om de to studieretninger med musik, der tilbydes på Ribe Katedralskole fra 2005.

Musik i 1.g:
Musik er et kreativt fag, som du kan stifte bekendtskab med straks ved starten af gymnasieforløbet. Som elev i 1.g får du musik 3 timer ugentligt.

Fagets hovedområder er musikforståelse og musikudøvelse. I musikforståelse lærer du at lytte til en række musikstykker fra den klassiske musiktradition, fra jazz, rock og hip hop samt enkelte værker fra fremmede (ikke-vestlige) kulturers musik.

I musikudøvelse arbejdes der med énstemmige sange og flerstemmige sange, og ind i mellem vil der blive lejlighed til at kombinere sang og spil på instrumenter.

I øvrigt er musik et meget rummeligt fag med plads til undervisning i grundlæggende musikteori, sangteori og stemmetræning efter behov, og der er muligheder for at indlægge koncertoplevelser i forbindelse med ekskursioner og lejrskole i 1.g.

Se mere om musik på obligatorisk niveau (C-niveau) i Undervisningsministeriets 1999-bekendtgørelse og i de nye læreplaner, der gælder fra august 2005.

Musik på mellemniveau (B-niveau ) i 2. eller 3.g:
Efter det første år kan man vælge at fortsætte med musik i endnu et 1.årigt forløb enten i 2. eller 3. g. Faget har her 4 timer om ugen, hvor der arbejdes med at videreudvikle færdighederne i musikudøvelse og med musikkundskab i form af musiklytning, analyse af værker og læsning af tekster om musik. Det er et mundtligt fag uden skriftlige afleveringer. Arbejdet med de to hovedområder "musikforståelse" og "praktisk musikudøvelse" vægtes så de fylder nogenlunde lige meget i den daglige undervisning.

I musikforståelse arbejdes der i årets løb med mindst 10 værker og hertil i alt ca. 100 sider tekst. Pensum samler sig om 2 emneområder, hvoraf det ene skal ligge efter 1945. I pensum kan indgå en kortere "lydproduktion" på bånd eller disc. (f.eks i form af en selvkomponeret sang eller i form af underlægningsmusik til uddrag af en film eller musikvideo. Der kan bruges musikcomputer/IT, hvor der er brug for det; for eksempel i forbindelse med en "lydproduktion".

I musikudøvelse arbejdes der - alt efter holdets sammensætning - med énstemmig sang og sangteknik, flerstemmig sang og gruppesammenspil (blandede vokal- og instrumentalnumre).

Til eksamen kommer man op i både musikforståelse (et af de værker man har arbejdet med i timerne) og i 2 opgaver i musikudøvelse (den ene i gruppesammmenspil, den anden i enten gruppesammenspil eller i solosang/-spil). Numrene til eksamen vælger man selv, men i samråd med læreren. Man får én samlet karakter.

Musik på højt niveau (A-niveau) i 2. og 3. g.:
Du kan efter 1.g vælge det 2-årige musikfag på højniveau med 5 ugentlige timer. Fagets hovedområder er musikudøvelse, musikkundskab og skriftlig musikteori.

I musikudøvelse arbejdes der med énstemmige sange og sangteknik/stemmetræning, med flerstemmige vokalsatser samt med sammenspil i forskellige vokale og instrumentale kombinationer.

I musikkundskab beskæftiger man sig med et større antal (20-25) musikværker/satser, som samler sig om 3-4 områder: typisk klassisk musik, jazz og anden rytmisk musik. Der læses desuden mindst 50 sider tekst i tilknytning til værkerne.

Musikteori-arbejdet samler sig om én af følgende discipliner: koralharmonisering, viseudsættelse eller rytmisk arrangement. En af de ugentlige timer går med teori, og man skal regne med skriftlige musikopgaver næsten hver uge.

Eksamen er både mundtlig og skriftlig, og der gives skriftlig og mundtlig karakter både i det daglige arbejde og til eksamen.

Den mundtlige eksamen består af en opgave i musikkundskab samt 2 praktisk-musikalske opgaver efter eget valg: et vokalt eller instrumentalt solostykke samt deltagelse i et solistisk besat flerstemmigt musikstykke med 2-8 elever fra holdet. Man får én samlet mundtlig karakter.


Studieretninger med
musik