Udskriv

Klager

Klager over prøver skal indgives til skolens ledelse. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, kan forældrene også indgive klage.

Klage skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er offentliggjort.

Klage skal indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.

Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende

2) prøveforløbet

3) bedømmelsen

Rektor afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis klagen skal fremmes, skal bedømmerne komme med en faglig, skriftlig udtalelse. Denne udtalelse forelægges klageren.

Rektor foretager herefter en afgørelse, skriftlig og begrundet.

Afgørelsen kan gå ud på:

1) at klageren får tilbud om en ny bedømmmelse, dog ikke ved mundtlige prøver

2) at klageren får tilbud om en ny prøve

3) at klageren ikke får medhold

OBS: For elever, der er begyndt 2010 eller senere gælder, at ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.