Udskriv

Vision, værdier og politikker

Ribe Katedralskoles værdier

Faglighed

På Ribe Katedralskole har vi tradition for høj faglighed og et bredt udsyn til verden. Vi tilbyder en lang række af ungdomsuddannelser: STX, HHX, HTX, HF og EUD/EUX. Fagligheden udfolder sig således inden for de humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser. Det store fagudbud er for unge med interesse for viden og fordybelse, perspektivering og abstraktion. Fagligheden i uddannelserne kommer til udtryk gennem kombination af faglig bredde og dybde, gennem samspillet mellem fagene og gennem innovativt arbejde og projektorienteret undervisning. Vi lægger vægt på at sætte viden i relation til verden omkring os, og vi prioriterer så vel elevernes faglige, som deres menneskelige udvikling højt.

Engagement:

Nysgerrighed og åbenhed over for omverdenen er drivkræfterne bag det engagement, som gennemsyrer alle aktiviteter og den pædagogiske tilgang til undervisningen. Vi tror på, at engagerede lærere og interessebetonet undervisning kan smitte af på elevernes adfærd og læring, så de møder omverdenen og andre mennesker med åbent sind, energi og tro på udvikling. Undervisningen, hvor læreren brænder for emnet, er for os en naturlig del af høj faglighed. Vi lægger vægt på, at også de fysiske rammer på skolen med dens blanding af moderne og gamle bygninger er ideelle for elevernes trivsel, engagement og læring. 

Fællesskab

På Ribe Katedralskole lægger vi stor vægt på fællesskab og rummelighed. Dels har vi en stærk dialog mellem ledelse, lærere og elever, og dels har vi mange sociale aktiviteter i et spændende og overskueligt miljø. Elevernes faglige og menneskelige udvikling er i centrum. Der er blik for, hvem eleverne er, og der bliver taget hånd om den enkelte i læringsmiljøet. På Ribe Katedralskole har vi således både tilbud om ekstra hjælp til det faglige og om ekstra faglige udfordringer. Det brede uddannelsestilbud danner grundlag for nye og flere fællesskaber, der også giver større indsigt i hinandens faglighed. Med Ribe Katedralskole er man sikret et rodfæstet, trygt og fagligt visionært studiemiljø på en skole med traditioner, liv og udvikling.

Ribe Katedralskoles visioner

Alsidigt uddannelsestilbud og lokal forankring

Ribe Katedralskole ønsker med sin brede vifte af tilbud at være det oplagte uddannelsesvalg for unge i området. Vi ønsker en skole, hvor den enkelte uddannelses særkende og identitet ses som en styrke, samtidig med at eleverne kommer hinanden ved på tværs af uddannelserne. Ribe Katedralskole har en stærk lokal forankring og er en både synlig og aktiv medspiller i lokalsamfundet og Ribe som kulturby og dynamisk turistmagnet. Den centrale placering i bybilledet giver nogle åbenlyse fordele: Skolen tilbyder uddannelser, hvor kontakten til og samarbejdet med det lokale erhvervs- og kulturliv er veletableret og dynamisk. Traditionen for høj og alsidig faglighed skal også fremadrettet bringes i spil med de forskellige samarbejdspartnere og kulturinstitutioner.

Dannelse

Ribe Katedralskole ønsker at være med til at sikre vore elever en faglig og menneskelig dannelse som grundlag for et kvalificeret og afklaret valg i forhold til identitetsdannelse og karriere. Lige så centralt er det at kvalificere dem til at være aktivt deltagende medborgere i både det lokale, det regionale, det nationale, det europæiske og det globale samfund. Eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, til medmennesker, natur og samfund samt til deres udvikling. Vi har fokus på at styrke elevernes kritiske sans og evne til at tænke selvstændigt. Det er afgørende for os, at eleverne får en bred kulturforståelse og opnår digital dannelse for at ruste dem til fremtidens endnu mere komplekse samfund, hvori innovative og kreative kompetencer vil spille en nøglerolle. 

Ribe Katedralskole i stadig udvikling

På det solide fundament af tradition og faglighed ønsker skolen at være i konstant udvikling og at tilpasse sig de globale udfordringer. Ribe Katedralskole kvalificerer eleverne i overgangen fra at være og se sig selv som elever til at være studerende og forbereder dem til deres videre studieliv og læring. Eleverne på Ribe Katedralskole skal efter endt uddannelse møde verden med en stærk faglighed og en høj grad af såvel personlig som globalt orienteret ansvarlighed.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2019.

Kristian Bennike, rektor