Lokalt uddannelsesudvalg Medlemmer

EUD-merkantil

Navn Udpeget af
Keld Vestergaard Arbejdsgiver Dansk Erhverv
Nicolai Pakula Arbejdsgiver Dansk Erhverv
Vakant Arbejdsgiver Dansk Industri
Julie Bæk Krogh Arbejdstager HK
Jørn Ravn Sørensen Arbejdstager HK
Hanne Kærgaard Mathiasen Arbejdstager HK
Anders Aarhus Udpeget af Ribe Katedralskole

Lokalt uddannelsesudvalg Forretningsorden

§ 1

Udvalget er nedsat i henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 282 af 18. april 2018 § 40, og dækker følgende uddannelser, som skolen udbyder på den erhvervsfaglige indgang kontor, handel og forretningsservice. Skolen udbyder grundforløbene på uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder:

  • Detailhandelsområdet
  • Handelsområdet
  • Kontorområdet 

Stk. 2

Udvalget sammensættes paritetisk med 3 arbejdsgiverrepræsentanter og 3 arbejdstagerrepræsentanter. Medlemmerne, der repræsenterer organisationer med sæde i de faglige udvalg, udpeges efter indstilling fra organisationerne. Disse repræsentanter skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg.

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som Ribe Katedralskole dækker.

Øvrige medlemmer udpeges af skolen.

Stk. 3

En repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for skolens lærere tilforordnes udvalget. Der tilforordnes endvidere en repræsentant for skolens EUD/EUX-elever. Ligeledes kan udvalget tilforordne andre repræsentanter til deltagelse i udvalgets møder.

Skolens leder deltager som sekretær i udvalgets møder.

Stk. 4

Medlemmer og tilforordnede udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode. Genudpegning kan finde sted. Den tilforordnede elev udpeges dog for 1 år ad gangen. Ved udskiftning inden for udpegningsperioden af organisationsrepræsentanter følges samme procedure som anført i stk. 2.

§ 2

Udvalget vælger formand og næstformand af sin midte, således at hvervene går på skift mellem udvalgets arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Skift kan undlades for en eller flere perioder, såfremt der er enighed herom.

Formand og næstformand skal tilsammen repræsentere begge sider.

§ 3

Formanden træffer i samråd med udvalget bestemmelse om afholdelse af møder. Der afholdes dog årligt mindst 2 ordinære møder, som fastlægges for et år ad gangen.

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden ønsker det, eller når mindst 2 medlemmer stiller krav herom.

Afbud meddeles sekretæren inden mødets afholdelse.

Formanden og skolens ledelsesrepræsentant er ansvarlig for mødeindkaldelse, dagsorden, forplejning, referat mv.

§ 4

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

§ 5

Indkaldelse til møde sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2

Indkaldelse skal ledsages af dagsorden og materiale til dagsordenens punkter. Ethvert medlem af udvalget kan kræve punkter optaget på dagsordenen.

Såfremt sagers hastende karakter nødvendiggør det, kan der udsendes revideret dagsorden og supplerende materiale. Dette skal så vidt muligt ske senest 7 dage forud for mødet.

Stk.3

Indkaldelse, dagsorden og mødemateriale sendes til medlemmer og tilforordnede.

Stk. 4

Formanden eller skolens ledelsesrepræsentant kan tillade, at andre end medlemmer og tilforordnede deltager i et møde uden stemmeret, såfremt deres deltagelse skønnes at være af betydning for udvalgets arbejde.

§ 6

Møderne ledes af formanden, eller såfremt denne har forfald, af næstformanden.

§ 7

Udvalget er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af udvalgets henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter er til stede.

§ 8

Udvalgets afgørelser træffes efter drøftelser enten i enighed eller ved afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 2

Ved afstemning i udvalget kan kun tilstedeværende medlemmer deltage i afstemningen.

§ 9

Skolens ledelsesrepræsentant har ansvaret for, at udvalgets beslutninger meddeles skolen, og at principielle beslutninger meddeles de relevante faglige udvalg.

§ 10

Skolens leder udarbejder beslutningsreferat af møderne. Skolens leder kan uddelegere denne opgave.

Beslutningsreferat udsendes senest 14 dage efter mødet til udvalgets medlemmer og tilforordnede.

Stk. 2

Såfremt der ikke er gjort indsigelse mod referatet inden 8 dage fra afsendelsen, anses referatet for godkendt, og de på mødet trufne beslutninger bringes til udførelse, idet udvalget dog kan beslutte omgående udførelse af beslutninger truffet på udvalgets møder.

Stk. 3

Referater fra udvalgsmøder offentliggøres på Ribe Katedralskoles hjemmeside.

§ 11

Udvalget kan nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper til behandling af særlige spørgsmål.

Undergrupper, der nedsættes af det lokale uddannelsesudvalg, har referatpligt over for udvalget.

§ 12

Efter bemyndigelse fra udvalget, der eventuelt kan indhentes skriftligt, kan udvalgets formand på udvalgets vegne behandle og træffe beslutning i sager af særligt hastende karakter. Udvalgets medlemmer og tilforordnede skal da straks underrettes om sådanne beslutninger.

§ 13

Forretningsordenen kan kun ændres på et møde indkaldt med normalt varsel, og hvor ændringsforslaget er optaget på dagsordenen ved indkaldelsen. Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af udvalgets medlemmer stemmer herfor.

Forretningsorden vedtaget den 20. august 2019

 

Lokalt uddannelsesudvalg Referater

Det næste møde holdes:  

August 2023        Aflyst

17. januar 2023     Aflyst

16/08 2022          referat

20/08 2019          referat

31/01 2019            referat

Lokalt uddannelsesudvalg Materiale