Udskriv

Legater og støttefond

Legater ved Ribe Katedralskole

Ribe Katedralskole har et antal mindre legater, der uddeles til skolens elever, dels i forbindelse med juleafslutningen og dels i forbindelse med translokationen. Translokationslegaterne uddeles til de dimitterende studenter. Disse legater kan ikke søges, men uddeles efter indstilling fra skolens lærere. 

Skolens mindre legater er følgende:

1) Julelegater: P. Schmitz og hustrus Legat, lektor C. Amorsens Legat, Øllgårds Legat, Nis Nissens legat , Stipendiefonden, Bregentveds Legat.

2) Sommerlegater: Thorsens legat, Brock Iversen, Sechers Legat, Greisens Mindelegat, Jens Chr. Petersens Legat, HKs legat, A/S Ribe Jernstøberis Legat, Frøs Herreds Sparekasses Legat, Jyske Banks Legat, Danske Banks Legat, Nordeas Legat og Skjern Banks Legat.

Desuden uddeler Ripensersamfundet hvert år 100-års Jubilæumslegat og anden legat i forbindelse med translokationen:

100-års Jubilæumslegat er Ripensersamfundets helt eget legat. Det får tilført de midler, som betales af medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Endvidere blev legatets formue øget gennem en gavmild donation fra et anonymt medlem i forbindelse med Ripensersamfundets 100 års jubilæum i 2012. Legatet uddeles under translokationen uden ansøgning efter indstilling fra Katedralskolen.

Da det jo altid er en glæde, at kunne uddele gaver til unge nyudklækkede dimittender, vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at støtte fondet. Det kan gøres ved at indbetale et beløb til fondets konto, stort eller lille. Brug kontonummer: 9738 1961144, mrk. indbetalingen RS DF.

Store legater

Ribe Katedralskole har også tre store legater, der kan søges. Legaterne tildeles primært til tidligere elever, der er i gang med en universitetsuddannelse. Nedenunder kan man læse mere om legaterne samt hente ansøgningsskemaer.

Ripensersamfundets jubilæumslegat  

Ved translokationen i juni 2005 modtog skolen et nyt legat. Legatet var skænket af Arne Hansen i taknemlighed over for Ribe Katedralskole og med respekt for mellem- og gymnasieskolens undervisning i de svære år 1935-45. Arne Hansen var student fra 1945, ingeniøruddannet og indehaver af en entreprenørvirksomhed og betonvarefabrik. Legatets grundkapital er en million kroner. Legatets formål er at yde støtte til dygtige studenter, som er udgået fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved et universitet. Støtten skal i særlig grad gå til projekter eller studieophold i udlandet, der kan anerkendes som en del af studiet, og som er særligt omkostningskrævende. Arne Hansen afgik ved døden i juli 2005 kort tid efter translokationen.

Legatbestyrelsen består af rektor, Katedralskolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand. 

Ansøgningsskema kan downloades her: Ripensersamfundets jubilæumslegat (Ansøgningsfrist 15. november). 

Ambassadør Frode Schön og hustru Valborg, født Windfeld's Fond

Frode Schön blev student fra Ribe Katedralskole i 1925. Han kom til Ribe fra Nakskov, hvor der ikke fandtes et gymnasium, fordi han gennem faderen, som havde stået i lære i byen, havde en vis tilknytning til byen. Han flyttede ind på pensionat i Sviegade, levede sig hurtigt ind i byens kultur og borgerkreds og fandt sin hustru blandt skolekammeraterne.

Frode Schön bevarede en livslang interesse for skolen, byen og Ripensersamfundet, som han var et skattet medlem af og han deltog, så vidt hans ophold i udlandet tillod det, i mange af foreningens møder. Han var i en periode medlem af Ripensersamfundets bestyrelse og bidrog til Ripenserbladet med levende beskrivelser af forholdene i de lande og hovedstæder, hvortil han var udsendt som ambassadør, og skrev desuden kronikker om forskellige emner til bladet. Skolen modtog i 1998 en testamentarisk gave på over en million kroner til oprettelse af et legat. Formålet var at støtte "lovende og flittige studenter", der har eksamen fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en højere læreanstalt. Støtten skal i særlig grad gå til projekter eller studieophold i udlandet,  der kan anerkendes som en del af studiet, og som er særligt omkostningskrævende. Legatet har været uddelt hvert år siden 1998.

Frode Schön døde i 1987, 79 år gammel.

Legatbestyrelsen består af rektor, Katedralskolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand. 

Ansøgningsskema kan downloades her: Frode Schöns Legat (Ansøgningsfrist 1. maj).

Lauridsens Legat - Direktør, cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole

Niels Peder Lauridsen var født i Gørding i 1884. Han bestod i 1901 IV klasses hovedeksamen, svarende til den senere indførte realeksamen. Efter discipeltid i Kerteminde tog han afgangseksamen fra Farmaceutisk Læreanstalt. Efter et ophold i Schweiz blev han ansat på Chr. Hansens Laboratorium, en stor international virksomhed med mange datterselskaber blandt andet i Reading, England, hvortil han flyttede som nygift i 1918. Her blev han bestyrer af selskabets fabrik, som fremstillede mejeriprodukter ved anvendelse af osteløbe. Virksomheden blomstrede takket være hans indsats. Byen lå ikke langt fra London ved Themsen, og ægteparret boede i en villa med en stor og smuk have, som var fruens domæne. Under krigen arbejdede fru Lauridsen som frivillig sygeplejerske. Efter krigens ophør trak ægteparret sig tilbage til Danmark. Der var ingen efterkommere. I ægteparrets navne stiftedes et legat til "fattige, men flittige studenter fra Ribe Katedralskole til videregående boglig uddannelse", herunder studierejselegater. Ifølge fundatsen har de ansøgere fortrinsret, som er beslægtet med Niels Peder Lauridsen, eller som stammer fra Gørding.

Niels Peder Lauridsen døde i 1948, hans hustru i 1969.

Legatbestyrelsen består af rektor, Katedralskolens bestyrelsesformand, en repræsentant for lærerkollegiet samt Ripensersamfundets formand.

Ansøgningsskema kan downloades her: Lauridsens legat (Ansøgningsfrist 15. november med start fra 2015).

Man kan se navne på tidligere legatmodtagere ved at se tidligere udgaver af skolens årsskrift.

Ribe Katedralskoles Støttefond

Ribe Katedralskoles Støttefond (eller mere korrekt Støtteforeningen ved Ribe Katedralskole) yder støtte til aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Det kan være direkte til arrangementet eller til én eller flere elever, der har problemer med at få råd til aktiviteten.

Støttefonden yder også tilskud til udgifter i forbindelse med studieture. Det er dog sådan, at kun de elever med allerstørst behov vil kunne komme i betragtning til støtte i forbindelse med studieture.

Vedtægt støttefond

 Se ansøgningsskema her